isovalent hyperconjugation

https://doi.org/10.1351/goldbook.I03357